Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER SELECCIÓ DE PLAÇA TÈCNIC SUPERIOR EDUCACIÓ INFANTIL, COM A PERSONAL LABORAL FIX

Data última actualització: 30/05/2023 11:49:08
Terminis de la sol·licitud:
Data inici: 24/01/2023
Data fi: 20/02/2023

Aquest tràmit està emmarcat com a part dels processos selectius convocats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) de data 27/05/2022.


COST

GRUP CLAS. TAXA Bonif. 5% tramitació electr. Persones en situació d’atur
C1 20,00€ 19,00€ 10,00€

El pagament de la taxa es podrà formalitzar a les Oficines de l’Ajuntament o bé a través de transferència a un dels següents comptes corrents:

 • “La Caixa”—Caixabank: ES86.2100.0361.5302.0011.4117
 • BBVA: ES66.0182.6035.4302.0154.7870

Important:
Caldrà presentar el justificant del pagament de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud per optar al procés selectiu.

PROCEDIMENT:

Tràmit electrònic
 1. Des de la web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ves a “OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ” i accedeix al procés de selecció en el qual estàs interessat. Trobaràs la fitxa del tràmit amb tota la informació necessària per a la seva tramitació.
 2. En la pestanya “Documentació” trobaràs el FORMULARI ESPECÍFIC, que hauràs d’empenar i signar digitalment. Guarda’l en el teu ordinador per annexar a la instància. Recorda que aquest formulari és obligatori per a poder presentar-se al procés selectiu.
 3. Clica a “tramitar” i emplena la instància a la qual hauràs d’annexar el formulari signat que has emplenat abans. Signa la instància amb el teu certificat digital.
 4. Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament la sol·licitud.
 5. Registra la sol·licitud i guarda’t una còpia com a comprovant al teu ordinador.

En el cas d’actuar com a representant de la persona que es vol presentar al procés de selecció, adjunta també a la instància el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” (signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació). Escaneja aquest document i annexa’l a la instància conjuntament amb el formulari específic.

 • Qualsevol persona que compleixi amb els requeriments generals d’edat, nacionalitat.
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol adadèmic oficial de Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
 • En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 • Caldrà acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 o equivalent de la Junta Permanent de Català. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a. Estaran exemptes de fer la prova de català les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.
 • Amb antelació a la contractació, caldrà aportar el certificat negatiu de delictes sexuals.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Formulari específic del procés selectiu (obligatori).
 • Còpia o certificació del el títol acadèmic oficial de Tècnic/a superior en educació infantil, o equivalent. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per la participació en el procés selectiu.
 • Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 • Amb antelació a la contractació, caldrà aportar el certificat negatiu d'antecedents de naturalesa sexual.
 • Si prefereixes sigui l'Ajuntament qui obtingui en nom teu el certificat negatiu d'antecedents de naturalesa sexual, hauràs d'annexar a la instància una còpia del teu DNI per les dues cares.
Aquest tràmit no està disponible telemàticament o el període ha finalitzat. Disculpeu les molèsties.