Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

PROTECCIÓ DE DADES I CONDICIONS D'ÚS

Política i delegat de protecció de dades

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l'Ajuntament, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Tant l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha elaborat un Registre d'Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d'obligacions legals.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet mitjançant el portal de seu electrònica a www.svc.cat  es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La política i delegat de protecció de dades també els trobareu a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

1. Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

CIF: P0826200H

Direcció postal: Plaça Generalitat.

Telèfon: 936930611

Correu electrònic:  svc.dpd@svc.cat

2. Delegat de Protecció de Dades: l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). Correu electrònic:  svc.dpd@svc.cat

3. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona Usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de la Web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

4. Base jurídica del tractament: La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés e inequívoc donat per la persona Usuària, per a l'execució d'un contracte, en compliment d'una obligació legal, en compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.

Article 6.1.b. El tractament és necessari per al l'execució d'un contracte en el que la persona interessada es part

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.d. El tractament es necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d'altra persona física.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Registre d'entrada i sortida de documents:

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5. Finalitat del tractament de les dades

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Registre d’Expedients i Procediments Municipals: Gestió dels expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals.

Registre d’Interessos: Gestió de la declaració d’activitats, béns i drets patrimonials dels càrrecs electes i del personal eventual de confiança de l’Ajuntament.

Registre d’Expedients Sancionadors: Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l’ajuntament pel compliment de les ordenances municipals i la resta de normativa aplicable.

Registre de Gestió del Personal: Gestió i manteniment de les relacions amb el personal al servei de l’ajuntament i realització dels processos habituals de gestió de Recursos Humans.

Registre de Serveis d’Atenció al Ciutadà: Gestió del servei d’atenció Ciutadana en els Punts d’Atenció al Ciutadà.

Padró Municipal d’Habitants: Determinar el domicili o residencia habitual dels ciutadans, l’atribució de la condició de veí, l’acreditació de la seva residencia i domicili i la determinació de la població del municipi.

Registre d’Unions Civils: Deixar constància de les inscripcions voluntàries d’unions establertes de parelles.

Registre General: Gestionar l’assentament de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es presentin a l’Ajuntament i la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres Administracions, persones jurídiques o particulars a fi de deixar-ne constància legal.

Registre de Gestió Econòmica i Contractació:  Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en el àmbit de les funcions pròpies de l’Ajuntament.

Registre de Gestió Tributaria: Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal.

Registre d’animals de Companyia i de Gossos potencialment perillosos: Identificació dels animals del terme municipal a efectes de control sanitari i de seguretat i per protecció dels propis animals.

Educació: Gestió de les diferents activitats de presentació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en exercici de les serves competències i funcions educatives.

Registre d’Usuaris de Serveis Municipals: gestió dels diferents Serveis Municipals de l’Ajuntament utilitzats per els usuaris.

Participació Ciutadàna: Gestionar el contacte amb els ciutadans interessats en rebre informació de les activitats de participació ciutadana promogudes per l'Ajuntamet i la intervenció de tots aquells que hi volen participar activament.

Registre XALOC: Gestionar la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació i l'empresa contrtactant a fi de donar suport a les persones demandants d'ocupació en el procés de qualificació personal i cerca de llocs de treball i per tal de donar suport a les empreses en el procés de qualificació dels sues treballadors i seleccio de candidats oer les seves vacants.

Regsitre XISSAP: Gestió integrada via web de la informació dels serveis socials d'atenció primària municipal.

Registre Seguretat Ciutadana (Policia): Gestionar les actuacions de la Policia Local.

Promoció Econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

6. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d'una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

7. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

8. Destinataris de les dades. Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la web municipal i/o de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

9. Categories de dades objecte de tractament. Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

10. Drets i obligacions de les persones afectades

Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona Usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol·licitud escrita al email svc.dpd@svc.cat  o a través dels formularis que hi ha disposats a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol·licitud escrita a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a qualsevol punt d'informació municipal o enviant correu postal a Plaça Ajuntament nº 10 (Sant Vicenç de Castellet). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona Usuària, adreça a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport o document que acrediti la seva identitat i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat-

11. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de Seguretat:

Les mesures de seguretat implementades corresponen a les aplicades al acord Anex II (Mesures de seguretat) del Real Decret 3/2010 del 8 de gener per el que regula el esquema Nacional de Seguretat en el àmbit de l’administració electrònica i la que es troben descrites en els documents que es troben la Política de Seguretat de la Informació del Ajuntament.

12. Copyright i responsabilitats

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali i demanem per això la col·laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça svcastellet@svc.cat.

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'Imatge i Comunicació (Per sol·licitar elements gràfics d'imatge corporativa, escriviu un missatge a svcastellet@svc.cat).

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es reserva el dret d'alterar la forma d'accés a la web sense previ avís.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Política de Cookies

La Web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Què és es una cookie i quins tipus de cookie utilitza la Web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l'ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de l'usuari.

A l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet usem cookies de sessió i d'analítica, per facilitar la navegació de l'usuari dintre dels diferents llocs i per recollir dades no personalitzades sobre l'ús de la web (horaris, navegadors, etc.). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no son permanents: s'esborren quan es tanca el navegador.

Es pot bloquejar o suprimir les cookies que utilitza la Web?

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.

Més informació: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s'impedeix l'efectiva utilització de la web per part de la persona usuària.

Condicions generals d'ús del www.svc.cat

1. Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al portal de transparència cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.svc.cat  l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d'ús

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.svc.cat , abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari/a haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de l'afectat.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i ús al www.svc.cat , sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús"

3. Objecte

Els objectius del portal www.svc.cat són:

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupen l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i els seus Organismes Autònoms.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook,  Twitter. Instagram, etc, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d'ús

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

5. Condicions generals de contractació

5.1. Clàusules Generals de Contractació

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda a l’Ajuntament suposarà l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les de l’Ajuntament si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per l’Ajuntament.

5.2. Enviament de Comandes

L’Ajuntament no enviarà cap comprovant de comanda fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats directament del lloc web, l’Ajuntament informarà prèviament a l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega i/o prestació de serveis.

5.3. Dret de desistiment

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

El dret de desistiment no podrà aplicar-se quan siguin serveis personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

5.4. Reclamacions

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Plaça Ajuntament, 10 SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 (BARCELONA)

5.5 Competència

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

5.6 Seguretat i Protecció

La pagina web de l’Ajuntament compleix amb els protocols SSL, per a efectuar els cobraments s’emprarà una passarel·la de pagament que utilitza el sistema 3DSecure redirigint les dades a servidors assegurances sense que l’Ajuntament pugui accedir-hi o emmagatzemar

5.7 Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. L’Ajuntament i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, l’Ajuntament i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Sant Vicenç de Castellet (Espanya).