Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TTD010 - Subvencions per a promoció d'implantació de nous establiments comercials a Sant Vicenç de Castellet

Si vols obrir un nou establiment comercial, adquirir per canvi de titularitat o ampliar amb una nova activitat que coexisteixi amb la inicial, pots accedir a la convocatòria de subvenció per a la promoció d’implantació de nous  establiments comercials a Sant Vicenç de Castellet.

Actuacions subvencionables:

 1. Implantació d’un nou establiment comercial al municipi de Sant Vicenç de Castellet o bé el canvi de titularitat d’un establiment existent.
 2. Les actuacions subvencionables poden referir-se també a una ampliació d’activitat, és a dir, a la introducció d’una nova activitat que coexisteixi amb la primitiva i de la que sigui subsidiària. En qualsevol cas, hauria d’obtenir la corresponent llicència d’activitat o comunicació prèvia.
 3. Pel que fa a les millores dels espais exteriors dels locals comercials sense activitat, la millora haurà de dur-se a terme a la façana, rètols, aparadors altres elements que estiguin situats a l’exterior del local en contacte amb l’espai públic.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza a 30 de novembre 2022. En cas de ser qualificada com a apte, l’actuació a subvencionar s’atorgaran per rigorós ordre cronològic de sol·licitud fins a exhaurir el crèdit pressupostari disponible.

 

Trobareu la informació detallada en les Bases de la convocatòria de la pestanya “Documentació” del tràmit.

 

 

Important:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Pot ser beneficiària la persona empresària, persona física o persona jurídica, amb o sense finalitat de lucre, titular de l’activitat empresarial, sempre que en la data de presentació de la sol·licitud es doni compliment als següents punts:

 1. L’empresa hagi iniciat la seva activitat dins del període comprès entre l’1 de desembre de l’any 2021 i el 30 de novembre de 2022, ja sigui una nova activitat, hagi tramitat un canvi de titularitat d’una activitat existent o bé hagi legalitzat una ampliació de l’activitat existent incorporant una de secundària.
 2. Tenir el centre de treball o activitat de la persona beneficiària de la subvenció al municipi de Sant Vicenç de Castellet.
 3. L’activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o s’hagi presentat la corresponent comunicació prèvia d’activitat amb tota la documentació que marca la normativa. Requisit que podrà comprovar directament l'Ajuntament amb les dades que consten als expedients municipals
 4. Les actuacions eventualment executades estiguin emparades per llicència o comunicació si són preceptives.
 5. L’activitat que es desenvolupi no sigui objecte d’un expedient administratiu per infracció de normes aplicables.
 6. Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció de normes aplicables, que s’hagi donat compliment a la resolució.
 7. En el cas de les millores als espais exteriors dels locals comercials sense activitat, aquest haurà d’estar efectivament donat de baixa al cens d’activitats comercials en el moment d’efectuar la sol·licitud. A més, caldrà que les actuacions de dignificació s’hagin realitzat dins del període comprès entre l’1 de desembre de l’any 2021 i el 30 de novembre de 2022.
 8. No incórrer en causa de prohibició de rebre subvencions segons l´art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, que compleixi les obligacions tributàries davant l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la S.S o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes en el moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 9. Estar en situació d'alta al cens d'activitats de l'Agència Tributària en el moment de la sol·licitud.

Important:

 • En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, podrà sol·licitar subvenció per a cadascun d’ells.
 • El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les dades i les declaracions responsables que inclou el formulari de sol·licitud de subvenció.
 • La condició de persona beneficiària es reconeixerà quan en la sol·licitud de subvenció consti que la persona o l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d´elles i de la legalitat vigent

 

 

Tràmit electrònic:

 • EMPLENA el formulari de sol·licitud de subvenció que trobaràs en la pestanya “Documents” del tràmit. Signa’l amb certificat digital, guarda’l en el teu ordinador per a adjuntar en la instància.
 • CLICA a “tramitar”, i emplena els diferents camps de la instància.
 • ADJUNTA/ANNEXA tots els documents que has de presentar i que tens detallats a la pestanya “Documentació” del tràmit.
 • COMPROVA les dades i els documents que has adjuntat, i signa la instancia amb el teu certificat digital. Et donaran un número de registre que podràs fer servir com a com a comprovant del tràmit que has iniciat.

Recorda que el termini de presentació a la convocatòria de subvencions finalitza el 30 de novembre de 2022.

 

Si necessites suport en la tramitació pots demanar cita prèvia amb la tècnica de Comerç i Turisme al següent número de telèfon: 93. 222.71.30.

 

La cita es realitzarà a l’Espai Impuls, situat a c/ Mossèn Joan Orriols cantonada c/ Antoni Maria Claret.

 

Important:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Sol·licitud per a la instal·lació de nous establiments comercials:

 • Formulari – sol·licitud de la subvenció per l'establiment de nous establiments comercials.
 • Document d’acreditació de la representació, només en el cas de presentar la sol·licitud un representant.
 • Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE).
 • Fotocòpia de la declaració d’alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica l’establiment (contracte de lloguer)
 • Si el sol·licitant no és el propietari de l’espai on s’ubica l’establiment, document d’autorització de la propietat per a poder realitzar l’actuació de que es tracti quan aquesta afecti a l’immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l’autorització consta clarament en el títol d’ocupació.
 • Autorització de la Junta de Propietaris en cas que l’establiment s’ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l’actuació afecti a elements comuns. L’autorització podrà acreditar-se mitjançant l’acta de la sessió en què s’ha adoptat l’acord o el certificat acreditatiu d’aquest acord. En cas que l’autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstancia i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.
 • Sol·licitud d’alta o modificació de les dades bancàries on hi constin les dades actuals (pestanya “Documents” del tràmit).

En el cas de les sol·licituds per instal·lació de nous establiments comercials, l’Ajuntament d’ofici revisarà que s’hagi demanat per part de la persona beneficiària la pertinent legalització de l’activitat i que s’hagi presentat tota la documentació.

 

Sol·licitud per a la dignificació d’espais exteriors de locals comercials tancats o sense ús comercial:

 • Formulari – sol·licitud de la subvenció per la implantació de nous establiments comercials.
 • Document d’acreditació de la representació, només en el cas de presentar la sol·licitud un representant.
 • Còpia del document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE).
 • Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l’ocupació de l’espai on s’ubica l’establiment (contracte de lloguer).
 • Sol·licitud d’alta o modificació de les dades bancàries on hi constin les dades actuals (pestanya “Documents” del tràmit).Full de sol·licitud d’alta o modificació de les dades bancàries (annex 1).
 • Petita descripció de les actuacions que es volen realitzar (trobaràs un espai per a aquesta descripció en la mateixa instància). Aquesta informació pot ser substituïda o complementada per la còpia de la memòria redactada per un tècnic competent, de les obres que s’han realitzat o es realitzaran.

En el cas de les sol·licituds per instal·lació de nous establiments comercials, l’Ajuntament d’ofici revisarà que s’hagi demanat per part de la persona beneficiària la pertinent legalització de l’activitat i que s’hagi presentat tota la documentació

Documents relacionats:
Data inici: 15/09/2022
Data fi: 30/11/2022
Aquest tràmit no està disponible telemàticament o està fora de termini. Disculpeu les molèsties.