Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

Transició energètica

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les conseqüències que ja fa uns quants anys que comencem a percebre ens afecten en tots els àmbits i és urgent actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura superiors a 1,5 ºC, com per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen.

Pla de transició energètica. Cap a un 2050 amb zero emissions

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la voluntat d’implicar-se activament en aquest canvi de model, signa l’any 2013 el Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia, i es redacta el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible, aprovat per acord de ple de data 25 de març del 2015. L’objectiu d’aquest pla era la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle (a partir d’ara, GEH) un 20% el 2020, respecte al 2005. Els resultats per al 2020 han estat que el consum d’energia va disminuir un 1,3% en global i es va reduir un 17,6% per càpita, i les emissions es van reduir un 6,2% en total i un 21,7% per càpita.

Amb l’actual conjuntura ambiental i els nous objectius europeus per a la transició energètica, el desembre del 2021, l’Ajuntament renova el seu compromís amb l’adhesió al nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia - Europa, i es revisa el pla d’acció municipal reformulant noves accions recollides al Pla de Transició Energètica del municipi, per tal d’assolir zero emissions per al 2050, i una reducció d’emissions del 55, 2% l’any 2030, respecte el 2005.

Per assolir els objectius de Transició Energètica, el document proposa:

 • 66 accions distribuïdes en 6 eixos estratègics
 • Per aconseguir una  reducció total de 18.316 tones de CO2, un  55,6% sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit del Pacte dels Alcaldes de l’any 2005, que representa 2,93 tones/habitant.
 • El cost total de l’aplicació del Pla fins al 2030 és de 5.465.571,06 €, dins els quals s’hi comptabilitza costos d’algunes accions ja executades.
 • Actualment, del total d’accions 19 estan en curs i 10 ja estan completades, amb un estalvi estimat de totes elles de 1.235,52 tn CO2/any. En global hi ha doncs el 43,9% de les accions iniciades i l’estat d’execució de les accions és el  25,9%.

Podeu consultar el pla al següent enllaç: Pla de transició energètica

Punt de recàrrega del vehicle elèctric

L’Ajuntament disposa d’un punt de recàrrega gratuïta per al vehicle elèctric, amb dos connectors, ubicat a l’aparcament de Cal Soler.

Normes d'ús:

 1. Temps màxim permès de càrrega: 2hores (està senyalitzat).
 2. La plaça d’aparcament destinada per VE no es pot utilitzar per cap altre tipus de vehicle. Està degudament senyalitzat en aquest sentit.
 3. Cal sol·licitar la tarja de recàrrega, gratuïta, a l’Ajuntament. També és compatible amb altres targes RFID o d’altres municipis (com per exemple la LIVE de Barcelona)
 4. El tipus d’endoll que funciona per la càrrega és “Menneke”

La informació d’aquest punt de recàrrega i dels altres propers i de tot el territori, es pot consultar al lloc web Electromaps.

En cas d’incidència, els usuaris poden trucar al telèfon de la Policia Local (93 693 06 12). Ells ja derivaran l’actuació que correspongui a la brigada municipal.

Ajuts de les instal·lacions fotovoltaiques

 • Bonificacions municipals
  • Impost de Bens Immobles (art. 7.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 1)

   Bonificació del 50 % sobre la quota íntegra de l’impost, el immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, sempre i quant la potència elèctrica instal·lada sigui major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun els béns immobles.

   També poden gaudir d’aquesta bonificació els immobles amb instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa, entesa com a aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.

   En el cas concret d’habitatge plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

   Aquesta mesura de bonificació no serà d’aplicació als bens immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

   Condicions de la bonificació:

   a) L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la taula següent en funció de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, per habitatges unifamiliars:

   Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Import màxim anual de la bonificació
   < 1 kW 0 €/any
   ≥ 1 kW i < 5 kW 250€/any
   ≥ 5 kW i < 10 kW 350€/any
   ≥ 10 kW i < 100 kW 450€/any
   ≥ 100 kW 0 €/any

    

   b) En cas d’habitatges plurifamiliars en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a ús individual als immobles que participen de la instal·lació, l’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum assignada a cada immoble que participa de la instal·lació:

   Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum assignada a cada immoble que participa en la instal·lació Import màxim anual de la bonificació per immoble que participa de la instal·lació
   < 1 kW 100 €/any
   ≥ 1 kW i < 2,5 kW 150€/any
   ≥ 2,5 kW 200€/any

    

   c) En cas d’habitatges plurifamiliars en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, els immoble que participen de la instal·lació, l’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

   Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Import màxim anual de la bonificació per immoble que participa de la instal·lació
   < 1 kW 50€/any
   ≥ 1 kW i < 2,5 kW 100€/any
   ≥ 2,5 kW 150€/any

    

   Com sol·licitar-ho

   Caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació acompanyada de la justificació de la legalització de la instal·lació davant el Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com la llicència d'0bres i la documentació justificativa de la potència contractada de l’immoble i de la documentació justificativa dels acords o quotes de repartiment en cas d'edificis plurifamiliars.

   Termini

   La sol·licitud de bonificació s’ha de sol·licitar dins el termini màxim de 6 mesos des de la data de legalització de la instal·lació.

  • Impost de construccions, instal·lacions i obres (article 6.2. de l’0rdenança Fiscal núm. 5)

   Bonificació del 50% de la quota de l’ICIO.

   No serà d’aplicació en cas d’instal·lacions realitzades per donar compliment a normatives d’estalvi energètic en edificis.

   Com sol·licitar-ho

   Caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació acompanyada de la justificació de la legalització de la instal·lació davant el Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, en el moment d’efectuar la liquidació final de l’ICIO.

 • Ajuts Next Generation

  La Generalitat va obrir, el passat mes de desembre del 2021, la convocatòria d'ajuts per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge amb bateries (procedent d’energia solar o eòlica) per al sector industrial, agropequari, sector serveis i sector residencial i serveis. Els ajuts també pretenen fomentar la implantació de sistemes tèrmics renovables per al sector residencial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next Generation) i són gestionats per l’Institut Català de l’Energia.

  Podeu consultar tota la informació i la tramitació en aquest enllaç.

NOTÍCIES RELACIONADES

Imatge notícia
Sant Vicenç de Castellet rebrà 1,1 milions d’euros per a rehabilitar habitatges

Sant Vicenç de Castellet és un els 38 municipis catalans que es beneficiaran dels ajuts dels fons europeus Next Generation …

 • Habitatge
 • Transició energètica
13 setembre 2022
Imatge notícia
Estrenem un nou apartat a la pàgina web sobre transició energètica

En el marc de la Setmana de l'energia sostenible l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha estrenat un nou apartat …

 • Transició energètica
29 setembre 2022
Imatge notícia
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet farà una auditoria energètica per aconseguir un estalvi en els equipaments municipals

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet farà una auditoria energètica per aconseguir un estalvi en matèria de consum en els …

 • Transició energètica
01 febrer 2023