Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSI011 - Queixes, suggeriments i propostes

Aquest tràmit et permet presentar queixes sobre un fet o un esdeveniment que t’ha causat perjudici, i també suggeriments i propostes sobre millores que creus es poden portar a terme des de l’Ajuntament.

Una queixa és aquella informació que presenta la ciutadania per posar en coneixement de l’Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, i tinguin com a objectiu la seva correcció.

Un suggeriment o proposta. és una aportació formulada per la ciutadania que té com a finalitat millorar la prestació o la qualitat d’un servei municipal.

No es consideren queixes, suggeriments i propostes:

 • Si tenen per objecte activitats o serveis que no siguin de competència municipal.
 • Si la seva resolució està regulada per un marc normatiu.
 • Les peticions que pretenguin reformar el sistema de funcionament o gestió dels serveis públics de contingut diferent a  l’establert.
 • Les sol·licituds que pretenguin el reconeixement  d’un dret concret o interès subjectiu d’un particular.
 • Els recursos administratius (impugnació d’actes o disposicions municipals).
 • Sol·licituds subjectes al dret de petició (Llei 4/2001 de 12 de novembre, reguladora d’aquest dret).
 • Les que es formulen de manera anònima o que no resulti acreditada la identitat de qui la presenta.
 • Els incidents o accions ocorreguts en temps o lloc indeterminat.
 • Les que no tinguin per objecte  promoure la millora dels serveis municipals. 
 • Qualsevol ciutadà o ciutadana que s’identifiqui aportant les dades personals que se li demanen.
 • Un representant degudament autoritzat i acreditat.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencial

Descarrega’t i emplena la sol·licitud que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit, i presenta aquesta sol·licitud, amb les dades i la documentació que consideris necessària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tràmit electrònic

 • Clica a “tramitar” i accedeix al tràmit.
 • Emplena el formulari i adjunta la documentació que consideris necessària (opcional).
 • En el cas d’actuar com a representant, adjunta el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació.
 • Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament el document.
 • Registra la sol·licitud i guarda't una còpia com a comprovant en el teu ordinador.
 • Imprès o formulari de la sol·licitud.
 • Documentació d’identificació
  • a) DNI, NIF o NIE, en tràmit presencial.
  • b) Certificat digital en cas de fer el tràmit electrònic.
 • Acreditació de la representació, signada per la persona interessada, en el cas que la sol·licitud la presenti una altre persona.
 • Aquella que es consideri adient d’acord al tràmit que es vol realitzar.

Observacions:

 • L’Ajuntament revisarà la documentació presentada, i en cas que es detectin mancances o deficiències en la forma o en l’objecte del tràmit, es requerirà al titular per a que les esmeni i aporti la documentació que s’hagi considerat necessària en el termini que marca la norma administrativa vigent
Documents relacionats:
Durant tot l'any.

Gratuït