Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

CONCURS LLIURE PER A LA SELECCIÓ D'UN MONITOR/A DE MÚSICA, ESPECIALITAT DE BATERIA (jornada parcial equivalent al 35 % de la jornada ordinària)

Data última actualització: 30/05/2023 11:51:21
Terminis de la sol·licitud:
Data inici: 24/01/2023
Data fi: 20/02/2023

Procediment de selecció d’una plaça de Monitor/a de música, en l’especialitat de Bateria, enquadrada per assimilació en el grup de classificació C, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs lliure i en règim de personal laboral fix, que està vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per la seva inclusió en l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal, publicada en el BOPB del dia 27/05/2022.


COST

GRUP CLAS. TAXA Bonif. 5% tramitació electr. Persones en situació d’atur
C2 15,00€ 14,25 7,50€

El pagament de la taxa es podrà formalitzar a les Oficines de l’Ajuntament o bé a través de transferència a un dels següents comptes corrents:

 • “La Caixa”—Caixabank: ES86.2100.0361.5302.0011.4117
 • BBVA: ES66.0182.6035.4302.0154.7870

Important:
Caldrà presentar el justificant del pagament de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud per optar al procés selectiu.

PROCEDIMENT:

Tràmit electrònic

 1. Des de la web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ves a “OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ” i accedeix al procés de selecció en el qual estàs interessat. Trobaràs la fitxa del tràmit amb tota la informació necessària per a la seva tramitació.
 2. En la pestanya “Documentació” trobaràs el FORMULARI ESPECÍFIC, que hauràs d’emplenar i signar digitalment. Guarda’l en el teu ordinador per annexar a la instància. Recorda que aquest formulari és obligatori per a poder presentar-se al procés selectiu.
 3. Clica a “tramitar” i emplena la instància a la qual hauràs d’annexar el formulari signat que has emplenat abans. Signa la instància amb el teu certificat digital.
 4. Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament la sol·licitud.
 5. Registra la sol·licitud i guarda’t una còpia com a comprovant al teu ordinador.

En el cas d’actuar com a representant de la persona que es vol presentar al procés de selecció, adjunta també a la instància el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” (signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació). Escaneja aquest document i annexa’l a la instància conjuntament amb el formulari específic.

Molt important:

Trobaràs un vídeo tutorial com a suport al tràmit.

Informació sobre els documents de mèrits a presentar:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

Tràmit presencial:

 1. Ves a l’OAC i emplena i signa el formulari de sol·licitud del procés selectiu.
 2. Aporta tota la documentació sobre els mèrits que declares en el formulari.
 3. Aporta el comprovant de pagament de les taxes (si ho has fet mitjançant transferència bancària) o bé formalitza el pagament en la mateixa OAC.
 4. Guarda el comprovant de registre del formulari-sol·licitud i de pagament.

En el cas d’actuar com a representant de la persona que es vol presentar al procés de selecció, adjunta també a la instància el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” (signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació. Escaneja aquest document i annexa’l a la instància conjuntament amb el formulari específic.

Informació sobre els documents de mèrits a presentar:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

 • Tota persona que estigui en possessió o en condicions d’obtenir (en procés de tramitació) la titulació de Graduat Escolar, ESO o equivalent. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 • Caldrà acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 o equivalent de la Junta Permanent de Català. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

  Estaran exemptes de fer la prova de català les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

 • Amb antelació a la contractació, caldrà aportar el certificat negatiu de delictes sexuals.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Si presentes el tràmit de forma telemàtica

 1. Formulari específic del procés selectiu (obligatori).
 2. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per la participació en el procés selectiu.
 3. Còpia o certificació del títol acadèmic oficial de Tècnic/a superior en educació infantil, o equivalent. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 4. Còpia o certificació de la documentació dels mèrits per a acreditar els teus mèrits en formació (títols i cursos) i la teva experiència laboral.
 5. Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 6. Si el tràmit el fa en nom teu un representant, caldrà adjuntar l’acreditació (trobaràs el model de document en la pestanya “Documentació” de la fitxa del tràmit).
 • Amb antelació a la contractació, caldrà aportar el certificat negatiu d'antecedents de delictes sexuals.
 • Si has marcat la casella del formulari autoritzant l’Ajuntament per obtenir en nom teu el certifiicat negatiu de delictes sexuals, hauràs d'annexar a la instància una còpia del teu DNI (dues cares).

Informació a tenir en compte en la presentació de mèrits:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

 

 • Formulari - publicat el 24 de gener de 2023
Aquest tràmit no està disponible telemàticament o el període ha finalitzat. Disculpeu les molèsties.