Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TTD009 - Subvencions per a promoure la modernització d'empreses i establiments comercials

Si ets una empresa o un establiment comercial i vols modernitzar, fer més atractiu o competitiu el teu negoci, impulsant al mateix temps l’activitat econòmica i comercial de Sant Vicenç de Castellet, pots accedir a la convocatòria de subvenció per a promoure la modernització d’empreses i establiments comercials del municipi.

La data de realització de l’actuació haurà d’estar compresa entre l’1 de gener de 2022 fins el 28 de febrer de 2023.

 

Les actuacions subvencionables seran les que estiguin incloses dins de les següents categories (per a informació més detallada consulta les Bases de la convocatòria):

 1. Renovació exterior
 2. Renovació interior
 3. Introducció de maquinària específica
 4. Introducció de maquinari informàtic i relatiu a les noves tecnologies
 5. Difusió
 6. Supressió de barreres arquitectòniques
 7. Introducció de mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat

 

El pressupost màxim que es destinarà el vigent any 2022 per al total de concessions de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de  50.000 euros.

 

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza a 30 de novembre 2022.

 

Important:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

D'acrord amb el decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració Digital (art.73.1 i 2), els empresaris individuals o autònoms, en el marc de les actuacions que realitzin en la seva condició d'empresari o aoutònom estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament. Per més informació pots consultar les bases de la convocatoria en l'apartat "Documentació" de la fitxa del tràmit.

 

Pot ser beneficiària la persona empresària, persona física o persona jurídica, amb o sense finalitat de lucre, titular de l’activitat empresarial, sempre que en la data de presentació de la sol·licitud es doni compliment als següents punts:

 • L’empresa ha d’haver iniciat la seva activitat
 • Tenir el centre de treball o activitat econòmica de la persona beneficiària de la subvenció al municipi de Sant Vicenç de Castellet.
 • L’activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o s’hagi presentat la corresponent comunicació prèvia d’activitat amb tota la documentació que marca la normativa (requisit que podrà comprovar directament l'Ajuntament amb les dades que consten als expedients municipals).
 • Les actuacions eventualment executades estiguin emparades per llicència o comunicació si són preceptives.
 • L’activitat que es desenvolupi no siguin objecte d’un expedient administratiu per infracció de normes aplicables.
 • Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció de normes aplicables, que s’hagi donat compliment a la resolució.
 • No incórrer en causa de prohibició de rebre subvencions segons l´art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, que compleixi les obligacions tributàries davant l'Ajuntament, l'Agència Tributària i la S.S o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes en el moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Estar en situació d'alta al cens d'activitats de l'Agència Tributària en el moment de la sol·licitud.

En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d’activitats empresarials ubicades en més d’un establiment, podrà sol·licitar subvenció per a cadascun d’ells.

 

Tràmit electrònic:

 • EMPLENA el formulari de sol·licitud de subvenció que trobaràs en la pestanya “Documents” del tràmit. Signa’l amb certificat digital, guarda’l en el teu ordinador per a adjuntar en la instància.
 • CLICA a “tramitar”, i emplena els diferents camps de la instància.
 • ADJUNTA/ANNEXA tots els documents que has de presentar i que tens detallats a la pestanya “Documentació” del tràmit.
 • COMPROVA les dades i els documents que has adjuntat, i signa la instancia amb el teu certificat digital. Et donaran un número de registre que podràs fer servir com a com a comprovant del tràmit que has iniciat.

Recorda que el termini de presentació a la convocatòria de subvencions finalitza el 30 de novembre de 2022.

 

Si necessites suport en la tramitació pots demanar cita prèvia amb la tècnica de Comerç i Turisme al següent número de telèfon: 93. 222.71.30

 

La cita es realitzarà a l’Espai Impuls, situat a c/ Mossèn Joan Orriols cantonada c/ Antoni Maria Claret.

 1. Formulari – sol·licitud de la subvenció per a modernització d’empreses i establiments comercials de Sant Vicenç de castellet.
 2. Document d’acreditació de la representació, només en el cas de presentar la sol·licitud un representant.
 3. Document d’identificació fiscal del titular de l’establiment (còpia).
 4. Fotocòpia de la declaració d’alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 5. Descripció de l’actuació duta a terme o que es durà a terme. La descripció serà substituïda o completada per una còpia del projecte tècnic si aquest s’ha elaborat. En la descripció o en el projecte es destacaran els elements qualificats essencials, és a dir, aquells que per ser importants i característics de l’actuació han de romandre invariables necessàriament. En aquells casos, en que l’actuació suposi fer obra, caldrà obtenir prèviament a la realització de les mateixes, el títol habilitant corresponent.
 6. . Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya.
 7. Sol·licitud d’alta o modificació de les dades bancàries on hi constin les dades actuals (pestanya “Documents” del tràmit)
Documents relacionats:
Data inici: 15/09/2022
Data fi: 30/11/2022
Aquest tràmit no està disponible telemàticament o està fora de termini. Disculpeu les molèsties.