Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSI010 - Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit et permet exercir el dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Pots consultar les dades de sol·licituds ja realitzades al següent enllaç: Dades accés informació pública

L’accés a la informació pública serà presencial a les oficines municipals.

El tràmit no preveu l’expedició de còpies de documents. En cas de voler còpies de documentació, has de tenir en compte que les còpies estan subjectes a taxes (Ordenança General de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, 2021) i que hauràs d’iniciar un tràmit específic per a obtenir còpies dels documents. L’obtenció de còpies requereix del pagament previ de la taxa establerta per expedició i reproducció de documents en una de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

S’entén per informació pública, la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu art. 2.b)

El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 • a) La seguretat pública.
 • b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 • d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • e) La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • f) Els drets dels menors d’edat.
 • g) La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • h) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur. L’accés a la informació pot ésser denegada en aquest supòsit, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim, i sens perjudici del que estableixen els articles següents.

Si l’accés a la informació pot perjudicar drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini mínim de 10 dies per presentar al·legacions.

Cal tenir en compte que el dret d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al Portal de transparència.

En el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Sentit del silenci administratiu:

Segons la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, si l’Ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació amb una determinada informació. En tot cas, no es podrà adquirir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys. (art. 18 de la Llei 19/14), no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

El tràmit va adreçat a:

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
 • Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Presencial

Descarrega’t i emplena la sol·licitud que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit, i presenta aquesta sol·licitud, amb les dades i la documentació que consideris necessària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tràmit electrònic

 • Clica a “tramitar” i accedeix al tràmit.
 • Emplena el formulari i adjunta la documentació que consideris necessària (opcional).
 • En el cas d’actuar com a representant, adjunta el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació.
 • Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament el document.
 • Registra la sol·licitud i guarda't una còpia com a comprovant en el teu ordinador.
 • Imprès o formulari de la sol·licitud.
 • Documentació d’identificació
  • a) DNI, NIF o NIE, en tràmit presencial.
  • b) Certificat digital en cas de fer el tràmit electrònic.
 • En cas de dades personals especialment protegides, caldrà el consentiment exprés de la persona afectada.
Documents relacionats:
Durant tot l'any.

Gratuït