Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE PLAÇA OPERARI/ÀRIA D'EQUIPAMENTS CULTURALS (PLAÇA RESERVADA A PERSONES AMB DISCAPACITAT)

Data última actualització: 17/11/2023 14:15:57
Terminis de la sol·licitud:
Data inici: 24/01/2023
Data fi: 20/02/2023

Aquest tràmit està emmarcat com a part dels processos selectius convocats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 27/05/2022.


COST

GRUP CLAS. TAXA Bonif. 5% tramitació electr. Persones en situació d’atur
C2 15,00€ 14,25 7,50€

El pagament de la taxa es podrà formalitzar a les Oficines de l’Ajuntament o bé a través de transferència a un dels següents comptes corrents:

 • “La Caixa”—Caixabank: ES86.2100.0361.5302.0011.4117
 • BBVA: ES66.0182.6035.4302.0154.7870

Important:
Caldrà presentar el justificant del pagament de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud per optar al procés selectiu.

PROCEDIMENT:

Tràmit electrònic
 1. Des de la web de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ves a “OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ” i accedeix al procés de selecció en el qual estàs interessat. Trobaràs la fitxa del tràmit amb tota la informació necessària per a la seva tramitació.
 2. En la pestanya “Documentació” trobaràs el FORMULARI ESPECÍFIC, que hauràs d’emplenar i signar digitalment. Guarda’l en el teu ordinador per annexar a la instància. Recorda que aquest formulari és obligatori per a poder presentar-se al procés selectiu.
 3. Clica a “tramitar” i emplena la instància a la qual hauràs d’annexar el formulari signat que has emplenat abans. Signa la instància amb el teu certificat digital.
 4. Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament la sol·licitud.
 5. Registra la sol·licitud i guarda’t una còpia com a comprovant al teu ordinador.

En el cas d’actuar com a representant de la persona que es vol presentar al procés de selecció, adjunta també a la instància el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” (signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació). Escaneja aquest document i annexa’l a la instància conjuntament amb el formulari específic.

Molt important:

Trobaràs un vídeo tutorial com a suport al tràmit.

Informació sobre els documents de mèrits a presentar:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

Tràmit presencial:

 1. Ves a l’OAC i emplena i signa el formulari de sol·licitud del procés selectiu.
 2. Aporta tota la documentació sobre els mèrits que declares en el formulari.
 3. Aporta el comprovant de pagament de les taxes (si ho has fet mitjançant transferència bancària) o bé formalitza el pagament en la mateixa OAC.
 4. Guarda el comprovant de registre del formulari-sol·licitud i de pagament.

En el cas d’actuar com a representant de la persona que es vol presentar al procés de selecció, adjunta també a la instància el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” (signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació). Escaneja aquest document i annexa’l a la instància conjuntament amb el formulari específic.

Informació sobre els documents de mèrits a presentar:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

QUI HO POT SOL·LICITAR?:

 1. Qualsevol persona que compleixi amb els requeriments generals d’edat, nacionalitat i que es trobi amb els supòsits per poder accedir a places de l'administració reservada a persones amb discapacitat, segons el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 2. Estar en possessió o en condicions d’obtenir (en tramitació títol) la titulació de Graduat Escolar, ESO o equivalent. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 3. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 4. Caldrà acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell B2 o equivalent de la Junta Permanent de Català. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a. Estaran exemptes de fer la prova de català les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Formulari específic del procés selectiu (obligatori)
 • Còpia o certificació del el títol acadèmic oficial de Tècnic/a superior en educació infantil, o equivalent. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.
 • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per la participació en el procés selectiu.
 • Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 • Amb antelació a la contractació, caldrà aportar el certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Còpia del DNI (dues cares) en el cas hagis marcat la casella autoritzant a l'Ajuntament  per obtenir en nom teu el certificat negatiu d'antecedents de naturalesa sexiual.

Molt important:

Els mèrits s’hauran de justificar mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en el termini de 5 dies des de la publicació dels resultats de la fase d’oposició.

Informació complementària a tenir en compte quan s’hagin de presentar els mèrits:

En el moment de presentació dels mèrits, en el termini de 5 dies des de la publicació dels resultats de la fase d’oposició caldrà tingueu en compte:

  1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i els instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
  2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos per centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores i l’assistència.

 

Aquest tràmit no està disponible telemàticament o el període ha finalitzat. Disculpeu les molèsties.