Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSI002 - Acreditació de representació

És un document que acredita a una persona com a representant o apoderat d’una altra persona que està interessada en iniciar un expedient o un tràmit determinat.

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas d’actuar com a representant és obligat aportar el document “Acreditació de Representació”, signat per la persona que t’atorga la representació.

Cal acreditar la representació en els següents supòsits:

 • Formulació de sol·licituds.
 • Presentació de declaracions responsables o comunicacions.
 • Interposició de recursos.
 • Desistir d’accions.
 • Renunciar a drets en nom d’altra persona.

Important:

La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix efectuar el tràmit sempre que aporti la documentació o en repari el defecte que tingui en el termini de 10 dies que ha de concedir l’òrgan administratiu. El termini pot ser superior quan les circumstàncies ho requereixin.

Qualsevol persona física o jurídica que hagi estat requerida per altre per a representar-la en els següents tràmits davant l’Administració Pública:

 • Formulació de sol·licituds.
 • Presentació de declaracions responsables o comunicacions.
 • Interposició de recursos.
 • Desistir d’accions.
 • Renunciar a drets en nom d’altra persona.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencial

Descarrega’t i emplena la sol·licitiud "Acreditació de representació", que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit, fes ho signar per la persona a la qual has de representar i presenta aquest document conjuntament amb la sol·licitud del tràmit del qual et nomenen representant.

 • Document d’acreditació signat per la persona a la qual es representa i pel que exerceix la representació.
 • DNI o NIF de la persona que ha d’acreditar la representació d’altre.
 • Còpia DNI o NIF de la persona a la qual es representarà en el tràmit.
 • Només en el cas de representar una entitat jurídica, caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en altre cas, document públic o privat amb firma notarial legitimada que acrediti poder suficient per conferir l'apoderament de què es tracti.
Documents relacionats:
Durant tot l'any.

Gratuït

Aquest tràmit no està disponible telemàticament o està fora de termini. Disculpeu les molèsties.