Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

ca Català
X