Serveis Socials

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.
S’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.
Personal:
– 2 treballadores socials
– 1 educadora social
– 1 auxiliar administrativa
Per ser atès per una professional del servei cal demanar hora de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic.

Qui hi pot accedir

Totes les persones que viuen a Sant Vicenç de Castellet
Serveis que s’ofereixen
– Atenció individualitzada a totes aquelles persones i/o famílies que es troben en alguna situació de vulnerabilitat
– Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència social
– Tramitació de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
– Tramitació d’informes d’arrelament social
– Servei de transport a AMPANS
– Servei d’ajuda a domicili
– Servei d’atenció, orientació i informació de la dependència
– Servei de teleassistència
– Servei d’àpats a domicili
– Servei d’atenció a la pobresa energètica

Contacte

Adreça: C/ Gran, 103
Telèfon: 936930620
Correu electrònic: serveissocials@svc.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Funcions

Les seves funcions venen determinades per la Llei de Serveis Socials, per la Llei de la Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.

d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.

e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal quan correspongui.

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Projectes

Pla d’inclusió social

Aquest Pla va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat 25/10/2017 i va ser redactat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de fer una diagnosi de Sant Vicenç de Castellet respecte a l’exclusió, amb la finalitat de marcar unes línies estratègiques i, en cadascuna d’elles, prioritzar uns objectius i unes accions que s’hauran d’anar revisant periòdicament.

 

Poble Amigable de la gent gran

Es tracta d’un projecte que és una iniciativa de l’OMS (organització mundial de la salut) de l’any 2005 per tal de donar resposta al repte de l’envelliment i el procés d’urbanització, potenciant un envelliment actiu i participatiu.

Actualment hi ha 541 ciutats, pobles i comunitats adherides a la xarxa mundial de ciutats amigables amb les persones grans, entenent com a amigables, aquelles que adapta les seves estructures i serveis perquè siguin més accessible per la gent gran i que acaba repercutint positivament a tota la població.

Actualment, després de 2 anys de treball amb persones grans del municipi, ha finalitzat la fase de diagnosi i cal definir un pla d’acció a tres anys vista.

 

Servei de voluntariat de Creu Roja

A l’any 2015 l’Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb la Creu Roja i es va establir un punt de presència a Sant Vicenç de Castellet per promoure el voluntariat i potenciar programes adreçats a millorar la situació de les persones més vulnerables.

El col·lectiu que ha atès Creu Roja durant aquest temps és, majoritàriament, el de les persones grans realitzant, entre altres, les següents activitats:

  • Acompanyaments puntuals per a fer gestions
  • Tallers quinzenals per a persones amb dificultats per sortir del domicili i de relacionar-se amb altres persones.

 

Xarxa d’infància

La xarxa d’infància es va crear a l’any 2016 i és el fruit de molts anys de treballar coordinament diferents serveis relacionats amb la infància: escoles, serveis socials, CAP, etc.

La finalitat d’aquesta xarxa és la de detectar menors en situacions de risc i treballar de forma conjunta i coordinada per millorar la situació del menor o prendre aquelles decisions necessàries per protegir-lo.

Es tracta també de consensuar alguns paràmetres que cada disciplina contempla però des de la seva perspectiva i definir un llenguatge comú.

La xarxa també ha se servir per engegar activitats destinades a la prevenció d’aquestes situacions de risc.

Aquesta xarxa està formada per totes les escoles del municipi, el CAP, diferents serveis municipals i altres serveis d’àmbit comarcal.

 

Aula socioeducativa

Es tracta d’un servei municipal diürn d’atenció als infants i adolescents i les seves famílies. Ofereix un espai socioeducatiu que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat així com la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el de grup, la família i el treball en xarxa i la comunitat.

En aquests moments s’atenen a infants entre 3 i 12 anys.

Pla d’inclusió social

Aula socioeducativa

Poble amigable de la gent gran

Servei de Voluntariat de la Creu Roja

Xarxa d’infància