arxiu

Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Castellet (AMSVC), és un servei especialitzat en la gestió, tractament i custòdia de la documentació generada per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Dades de contacte:

Plaça Generalitat s/n
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Tel: 93 693 06 11 (ext 1160)
E-mail de contacte: sid@svc.cat

Horaris d’atenció al pùblic:
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h

Serveis

  • Consulta dels documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció legal)
  • Assessorament als investigadors i estudiants en la recerca d’informació i documentació
  • Assessorament en matèria arxivística a tots els serveis i departaments municipals
  • Organització i col·laboració en activitats culturals, de difusió i de formació, que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental del municipi.
  • Informació documental i bibliogràfica de temes locals
  • Atenció de visites col·lectives concertades

LEGISLACIÓ

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, d’arxius i documents
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents

RECURSOS D’ARXIU:

Arxius en línea: Arxiu Nacional de Catalunya i arxius comarcals
Portal d'arxius europeus
Portal d'arxius espanyols

Actes de Plens

Actes digitalitzades des de l’any 1861 fins a 1900 amb possibilitat de cercar  a través de metadades de descripció i amb transcripció del document. Paulatinament s’aniran introduint totes les Actes de Plens fins a 1990.

Monogràfics

Estudis i/ o articles sobre història de Sant Vicenç realitzats a partir del partimoni documental que custodia l’Arxiu Municipal