Bonificacions de la taxa d’escombraries per aportacions a la deixalleria municipal

Durant l’any vinent podran podran gaudir d’una bonificació del 15% o 20% en la quota de la taxa els subjectes passius de la taxa que facin ús de la deixalleria per l’aportació de residus no reciclables mitjançant els contenidors existents a la via pública.

 

Dotze aportacions

Per gaudir d’aquesta bonificació, caldrà haver realitzat un mínim de dotze aportacions de residus, les quals es podran acreditar amb la presentació de la targeta segellada per la deixalleria. Cal presentar la sol·licitud acompanyada de la targeta davant l’Ajuntament de l’1 de gener a l’1 d’abril de l’exercici sobre el qual s’aplicarà la bonificació. En cas d’habitatges de lloguer, caldrà indicar-ho expressament a la sol·licitud.

 

Condicions per obtenir un segell a la targeta

– Els residus que s’han d’aportar a la deixalleria són tots aquells que es recullen en aquesta instal·lació, exceptuant els que disposen de recollida mitjançant contenidors a la via pública.

– No es podran obtenir més de 6 segells, és a dir 6 unitats d’aportació, en un mateix dia.

– Es detallen les quantitats mínimes que cal aportar de determinats residus per considerar-los una aportació:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifes que s’aplicaran

ca Català
X