Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Via publica’

Taules i cadires (en vorera)
Aquest tràmit s’ha de fer quan es vol sol·licitar una llicència municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires sobre la vorera, durant la temporada d’estiu i/o d’hivern.
Taules i cadires (en calçada)
Llicència municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires sobre la calçada, que pot ser per temporada (estiu i/o hivern).
Tall de carrer
Sol·licitud per a ocupació puntual de la via pública, amb interrupció o no del trànsit rodat, amb motiu de mudances, càrrega i descàrrega de materials per obres o activitats comercials, industrials o similars.
Reserva de estacionaments per a grues
Consisteix en sol·licitar una reserva d’estacionament en la via pública per a realitzar el muntatge i/o desmuntatge de grues- torre o fixes d’obra.
Reserva d’estacionament en la via pública per a vehicles o altres elements
Consisteix en sol·licitar una reserva d’estacionament en la via pública amb possible restricció (total o parcial) del trànsit de vehicles o també la restricció de zona d’aparcament en l’espai que es pretén fe la reserva.
Renovació de taules i cadires
Renovació de la llicència municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires obtinguda anteriorment, que pot ser per temporada ( estiu i/o hivern).
Ocupació de la via pública per a contenidors
Autorització municipal per a l’ocupació de la via pública per a la col·locació de contenidors d’obra.
Llicència de gual
Sol·licitud per a obtenir l’ús restringit de la via pública per a l’entrada i sortida de vehicles als edificis dotats de garatge.
Baixa de gual
Sol·licitud per a donar de baixa un gual com a conseqüència de que no hi ha aprofitament d’ús com a tal. Per a concedir la baixa del gual és indispensable inutilitzar-ho per a aquesta funció i eliminar de la via pública tota identificació d’aquest: restituir la vorera, retirar la rampa i eliminar la senyalització.