Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Urbanisme habitatge i obres’

Sol·licitud Llicència d’Obra Menor
Són obres menors  les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici o no suposin un augment del número d'habitatges.
Comunicació Prèvia d’Obertura d’Activitat
Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació,  i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.
Solicitud d’informe de reagrupament familiar
Reial Decret 557/ 2011, de 20 d’abril, perl qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/ 2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/ 2009.
Llicència de grua-torre
Instal·lació de grues fixes per a l’execució d’obres, per tant ubicades en l’espai privat de l’obra, quan l’autorització no està inclosa en la llicència d’obres.
Comunicació d’obres
Una comunicació d’obres és el tràmit que es fa a l’Ajuntament per a les petites obres de reforma en l’interior d’habitatge.
Declaració Responsable d’Obertura
Aquest tràmit serveix per a poder instal·lar i exercir activitats que siguin innòcues.
Certificat de numeració de carrers
Certificat emès per l’Ajuntament que acredita la situació d’una finca, com a conseqüència dels canvis de numeració que s’hagin pogut produir.
Certificat d’aprofitament- qualificació urbanística
Certificació del règim urbanístic, aplicable a una determinada finca.
Certificat d’antiguitat i legalitat
Certificat que emet l’Ajuntament on s’indica l’any de construcció d’una finca i se n’acredita la seva legalitat urbanística.
Certificació de compatibilitat urbanistica
Tràmit que acredita l’adequació d’un projecte d’una activitat productiva amb el planejament urbanístic vigent.