Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tràmits de la categoria ‘Urbanisme habitatge i obres’

Solicitud d’informe de reagrupament familiar
Reial Decret 557/ 2011, de 20 d’abril, perl qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/ 2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/ 2009.
Llicència de grua-torre
Instal·lació de grues fixes per a l’execució d’obres, per tant ubicades en l’espai privat de l’obra, quan l’autorització no està inclosa en la llicència d’obres.
Comunicació d’obres
Una comunicació d’obres és el tràmit que es fa a l’Ajuntament per a les petites obres de reforma en l’interior d’habitatge.
Comunicació prèvia activitat
Aquest tràmit serveix per a poder instal·lar i exercir activitats que siguin innòcues.
Certificat de numeració de carrers
Certificat emès per l’Ajuntament que acredita la situació d’una finca, com a conseqüència dels canvis de numeració que s’hagin pogut produir.
Certificat d’aprofitament- qualificació urbanística
Certificació del règim urbanístic, aplicable a una determinada finca.
Certificat d’antiguitat i legalitat
Certificat que emet l’Ajuntament on s’indica l’any de construcció d’una finca i se n’acredita la seva legalitat urbanística.
Certificació de compatibilitat urbanistica
Tràmit que acredita l’adequació d’un projecte d’una activitat productiva amb el planejament urbanístic vigent.