Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sol·licitud d’ajornament o fraccionament

Descripció del tràmit

Sol·licitud per poder pagar de forma fraccionada o ajornada, els deutes pendents del contribuent, que s’ha d’adreçar a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En el cas de voler un ajornament del deute, el contribuent podrà sol·licitar un nou termini per a fer el pagament, quan la seva situació econòmica i financera li impossibiliti, transitòriament, de fer efectiu el pagament en el termini inicialment establert.

En el cas de voler fraccionar el pagament del deute, el contribuent podrà sol·licitar diversos terminis per a fer efectiu el pagament, quan la seva situació econòmica i financera li impossibiliti, transitòriament, a fer efectiu el pagament en el termini inicialment establert.

Com a norma general, els deutes tributaris es poden ajornar o fraccionar.
a) Els deutes d’import inferior a 1.500€ podran fraccionar-se per un període màxim de 12 mesos.
b) Els deutes d’import comprés entre 1.500 i 6.000€ podran fraccionar-se per un període màxim de 18 mesos.
c) Els deutes d’import superior a 6.000€ podran fraccionar-se per un període màxim de 24 mesos.

A partir de 3.000€ caldrà aportar garantia dels deutes que es volen fraccionar. La garantia més habitual és l’aval bancari.

Per a més informació consulteu la web de l’ORGT.

Cal remarcar que els tràmits referents a la sol·licitud d’ajornament o fraccionament competent a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i no se subsumeixen dins les competències contemplades a l’article 25 de la Llei 7/1985 i la normativa que la desplega.

Qui ho pot sol·licitar

Sol·licitud per poder pagar de forma fraccionada o ajornada, els deutes pendents del contribuent, que s’ha d’adreçar a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En el cas de voler un ajornament del deute, el contribuent podrà sol·licitar un nou termini per a fer el pagament, quan la seva situació econòmica i financera li impossibiliti, transitòriament, de fer efectiu el pagament en el termini inicialment establert.

En el cas de voler fraccionar el pagament del deute, el contribuent podrà sol·licitar diversos terminis per a fer efectiu el pagament, quan la seva situació econòmica i financera li impossibiliti, transitòriament, a fer efectiu el pagament en el termini inicialment establert.

Com a norma general, els deutes tributaris es poden ajornar o fraccionar.
a) Els deutes d’import inferior a 1.500€ podran fraccionar-se per un període màxim de 12 mesos.
b) Els deutes d’import comprés entre 1.500 i 6.000€ podran fraccionar-se per un període màxim de 18 mesos.
c) Els deutes d’import superior a 6.000€ podran fraccionar-se per un període màxim de 24 mesos.

A partir de 3.000€ caldrà aportar garantia dels deutes que es volen fraccionar. La garantia més habitual és l’aval bancari.

Per a més informació consulteu la web de l’ORGT.

Cal remarcar que els tràmits referents a la sol·licitud d’ajornament o fraccionament competent a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i no se subsumeixen dins les competències contemplades a l’article 25 de la Llei 7/1985 i la normativa que la desplega.

Documentació necessària

  • Imprès/ formulari de sol·licitud.
  • DNI/ NIF
  • Nòmina o justificant de pensió o també de l’atur.
  • Declaració de renda.
  • Fotocòpia primera plana compte bancari o llibreta d’estalvis.
  • Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)
  • Si hi ha representant legal cal autorització signada.
  • En cas de ser necessari un aval trobareu un model d’imprès en la pàgina web de l’ORGT.

On es pot fer el procediment

Presencial:
En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ORGT..

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10, 08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Electrònic:
En la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica, tal i com us indiquin en la pàgina web de l’ORGT.

Presencialment:

En qualsevol de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’ORGT.

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Tràmit electrònic:

Heu de tramitar la domiciliació de tributs en la web de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a la qual teniu accés directe des de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica