Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sol·licitad bonificació taxa escombraries

Descripció del tràmit

És una bonificació de la taxa d’escombraries particulars per a vivendes habitades per persones jubilades majors de 60 anys. Les sol·licituds de bonificació acceptades es reflectiran en el padró fiscal d’escombraries per tal que la bonificació s’apliqui en el rebut que emetrà l’Organisme Autònom de Gestió Tributària [ORGT].

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet preveu dos tipus de bonificació o exempció en el pagament del rebut de la taxa d’escombraries:

Totes aquelles persones que siguin majors de 60 anys i que acreditin ser pensionistes, sempre i quan els ingressos de la unitat familiar no superin el salari mínim interprofessional.

Així mateix podran gaudir d’una bonificació del 50% en la quota de la taxa d’escombraries tots aquells contribuents que siguin majors de 60 anys i que acreditin ser pensionistes, sempre i quan els ingressos de la unitat familiar no superi una vegada i mitja el salari mínim interprofessional.

Qui ho pot sol·licitar

 • Qualsevol ciutadà o ciutadana, jubilat i major de 60 anys, empadronat a Sant Vicenç de Castellet que reuneixi les següents condicions:
  No ser titular de dos o més immobles.
 • L’immoble sobre el qual es demana la bonificació ha de ser el domicili de residència habitual, la qual cosa s’acreditarà mitjanant el Padró Municipal d’Habitants.
 • Un representant amb autorització signada per la persona i còpia del DNI de la persona que vol aconseguir el certificat d’empadronament.

Documentació necessària

 • Formulari de sol·licitud.
 • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da
 • Certificat que acrediti la situació de pensionista, emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Declaració de renda (nivell de renda)./
 • Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)
 • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant).

On es pot fer el procediment

Presencial:

Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament, núm. 10

Com es pot fer el procediment

Presencialment:
Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i iniciïn el tràmit enviant la documentació al departament gestor.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica