Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Modificació al PMH per canvi de domicili

Descripció del tràmit

Modificació individual de dades en el Padró d’Habitants com a conseqüència d’una variació de domicili dins el mateix municipi (Aquest tràmit només es pot realitzar en nom propi de la persona interessada, no com a grup o col·lectiu).

El tràmit de modificació de dades en el PMH de totes les persones membres de la unitat familiar, sempre que estiguin empadronades juntes en l’altre municipi, és presencial i s’ha de fer en l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar

  • Qualsevol persona, major de 18 anys, que vulgui fixar la seva residència habitual a Sant Vicenç de Castellet.
  • Un representant amb autorització signada per la persona i còpia del DNI de la persona que vol fer l’alta.

Documentació necessària

1) Formulari de sol·licitud.

2) DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport document anàleg de l’interessa/da.

3) Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

Contracte de lloguer del pis on es va a viure.

Escriptura de propietat o compra-venda, en el cas que la vivenda sigui de propietat de la persona que vol fer el canvi de domicili.

Si l’habitatge, ja sigui de lloguer o de propietat, no és a nom de la persona que vol fer el canvi de domicili, ha d’aportar una autorització signada d’alguna persona major d’edat que hi figuri empadronada i una còpia del DNI d’aquesta persona.

4) Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

5) DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencialment: 

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament núm. 10

Com es pot fer el procediment

Presencialment:

Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i tramitin la modificació de les dades en el Padró Municipal d’Habitants.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica