Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana IIVTNU (abans Plusvàlua)-[25]

Descripció del tràmit

Pagament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que és un tribut directe que grava l’increment del valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha esta propietària d’un bé immoble (pis, casa, plaça d’aparcament, local, traster,…)

L’increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet i s’ha de pagar quan:

Es ven un pis, local o terreny de naturalesa urbana.

S’adquireix un pis, local o terreny de naturalesa urbana mitjançant donació o successió.

Es constitueix un dret real sobre el pis, local o terreny de naturalesa urbana (usdefruit, cens, etc…).

Estaran obligats al pagament:

El transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses. Si el transmitent és una persona física o resident a Espanya, l’adquirent serà l’obligat al pagament.

El donatari o persona que rep els béns, en les donacions.

Els hereus o legataris, és a dir, les persones que reben els béns, en les transmissions per causa de mort.

Per a més informació visiteu la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que és l’ens que té delegada la gestió d’aquest import.

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del bé immoble per transmissió, donació o llegat.

Un representant degudament autoritzat i acreditat com a tal.

Documentació necessària

  • Imprès / formulari de sol·licitud
  • DNI / NIF (original i còpia)
  • Còpia de l’escriptura pública de la propietat
  • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI dels béns transmesos

On es pot fer el procediment

Presencial:
a) En qualsevol de les oficines de l’ORGT
b) En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament 10

Electrònic:

En la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol•licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica

Presencialment:

Presentar la sol•licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol•licitud i iniciïn la tramitació del procediment.

Electrònicament:

Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits.

Cliqueu a la pestanya Tramitar que es troba en aquesta mateixa fitxa i seguiu els passos que us marca tot emplenant els camps dels diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos l’avís legal.

Editeu la sol•licitud i comproveu que les dades que hi consten abans de signar el document siguin correctes. Registreu-la i guardeu-vos una còpia com a comprovant en el vostre ordinador.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica