Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Alta individual al PMH

Descripció del tràmit

Tota persona que viu a l’Estat espanyol té l’obligació d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants del municipi en el qual resideix habitualment. El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi; les seves dades constitueixen la prova de la residència en el municipi i del domicili habitual dels mateixos.
L’alta al padró és la inscripció d’una persona (tràmit individual, no de grup) en aquest registre administratiu, adquirint la condició de veí del municipi amb els drets i les obligacions que això comporta, com per exemple: ser elector i elegible en els termes establerts en la legislació electoral, utilitzar els serveis públics municipals, ser informat respecte a expedients i documentació municipal etc.
En aquest tràmit només es preveu l’alta individual, d’una sola persona, no una alta de grup o col•lectiva. Les altes de més d’una persona són tràmits presencials que s’ha de fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Tipus d’alta:
Alta per naixement (l es altes per naixement no és necessari que ho tramiteu expressament, el Registre Civil ho comunica a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i aquest a l’Ajuntament, llavors es realitzarà una alta d’ofici).

Alta d’espanyols i estrangers procedents d’un municipi de l’estat espanyol.

Alta d’espanyol procedent de l’estranger.

Alta d’estranger procedent de l’estranger.

Les altes per naixement no és necessari que ho tramiteu expressament, el Registre Civil ho comunica a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i aquest a l’Ajuntament, llavors es realitzarà una alta d’ofici.

Qui ho pot sol·licitar

  • Qualsevol persona, major de 18 anys, que vulgui fixar la seva residència habitual a Sant Vicenç de Castellet./
  • Un representant amb autorització signada per la persona i còpia del DNI de la persona que vol fer l’alta.

Documentació necessària

1) Formulari de sol·licitud

2) DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da.

3) Documentació acreditativa de l’habitatge on es vol empadronar:

Contracte de lloguer del pis on es vol empadronar
Escriptura de propietat o compra-venda, en el cas que la vivenda sigui de propietat de la persona que vol fer el canvi de domicili
Si l’habitatge, ja sigui de lloguer o de propietat, no és a nom de la persona que vol fer el canvi de domicili, ha d’aportar una autorització signada d’alguna persona major d’edat que hi figuri empadronada.
4) Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

5) DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencialment: 

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament núm. 10

Com es pot fer el procediment

Presencialment:
Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i tramitin el procediment.

En un termini màxim de 48 hores rebreu la confirmació de que l’alta al Padró Municipal d’Habitants ha estat realitzada o bé us comunicaran les deficiències detectades.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica