APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I CONVOCATÒRIA, PER CONCURS LLIURE, D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS I OAC