Perfil del contractant

D’acord amb l’ article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei o per les normes autonòmiques de desplegament o en què es decideixi així voluntàriament, els òrgans de contractació han de difondre, a través d’Internet, el seu perfil de contractant.

A aquests efectes trobareu informació de l’ activitat contractual dels òrgans de contractació de l’ Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet (plecs, anuncis de licitació, etc) a través de l’ enllaç següent: contactació pública