Condicions d’accés i ús

Condicions d’accés i ús

Qui utilitzi aquesta pàgina web té la condició de persona usuària, i això implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal.

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.svc.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, caldrà evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Així mateix, la persona usuària haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts de la web. Igualment, haurà d’inhibir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es reserva el dret d’excloure a la persona usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús de www.svc.cat sense previ avís i d’adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes anteriorment descrites.

2.1 Clàusules de qualitat de la informació

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania informació exacta i actualitzada. No obstant això, cal advertir que el contingut de la web només té caràcter informatiu, de manera que la persona usuària ha d’assumir que els seus continguts poden ser inexactes, poden contenir errors o no estar degudament actualitzats, exceptuant la informació que s’ofereix a la Seu Electrònica, que té validesa i eficàcia jurídica.

L’Ajuntament es reserva el drets de modificar de manera unilateral i sense previ avís els continguts de la web, introduir-ne de nous o suprimir-ne d’altres, amb l’excepció de la informació ubicada a la Seu Electrònica.

La Seu Electrònica, a tenor del que estableix l’article 10.1 de la Llei 11/07, de 23 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, és l’adreça electrònica disponible pels ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una Administració Pública. D’acord amb l’article 10.2 de l’esmentada Llei, l’establiment d’una Seu comporta la responsabilitat del seu titular respecte de la integritat i actualització de la informació i dels serveis als quals es pugui accedir a través seu. En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet garanteix la integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun d’ells la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

2.2 Clàusules de propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a l’ Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment, tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari), o bé són propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, o bé l’ens local n’ha obtingut els drets d’explotació necessaris per fer-ne actes de comunicació pública, per al qual cosa no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

2.3 Clàusules d’exoneració de responsabilitats

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no es fa responsable de les opinions manifestades per les persones usuàries en cap dels espais de participació ciutadana inclosos en la web (bloc de l’ alcalde, xarxes socials i similars).

Els hiperenllaços continguts a www.svc.cat poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals l’Ajuntament no exerceix cap control, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts, informacions o serveis que aquestes pàgines puguin oferir. Així mateix, l’Ajuntament no avala, no supervisa i no consent els enllaços fets al seu web des d’altres pàgines.

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet tampoc es responsabilitzarà de les dificultats d’accés a www.svc.cat originades per un funcionament deficient de la comunicació prestada per operadors de serveis d’Internet, ni garanteix l’accés a la pàgina web sense interrupcions o demores.

Així mateix, l’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys ocasionats en equips informàtics de les persones usuàries que hagin estat contrets a causa de la navegació per www.svc.cat.

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a la seva pàgina web, per l'eventual necessitat de fer-hi operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

2.4 Modificació de les condicions d’accés i ús

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es reserva el dret de modificar les condicions d’accés i ús de la seva pàgina web de manera unilateral i sense previ avís, si bé es compromet a publicar les noves condicions d'accés i ús a la web en el temps més reduït possible.