Fitxa oficial

Publicació de l'anunci sobre l'aprovació de les bases per al concurs per a la selecció d'una plaça d'enginyer/a superior per a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Consulteu les bases de l'anunci en el document adjunt

Anuncis - Procès selectiu | 01/10/2018

ANUNCI SOBRE L’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A SUPERIOR, ENQUADRADA EN EL GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 


Per acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 29 d’agost d’enguany, es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la selecció d’una plaça d’Enginyer/a Superior, enquadrada en el grup de classificació A, subgrup A1, en regim de personal funcionari de carrera, que està vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 


Les esmentades bases reguladores van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 17 de setembre d’enguany, i la convocatòria també ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del dia 27 de setembre actual, mancant, encara, la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 


Així, les sol·licituds per optar al concurs oposició lliure s’hauran de presentar a l’Ajuntament durant el termini de vint (20) dies a comptar des de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat mitjançant una instància adreçada a l’Alcalde President, adjuntant els documents acreditatius del compliments dels requisits i dels mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs. L’Ajuntament tornarà a treure un nou anunci informant del termini exacte per a la presentació de les sol·licituds.  


Les bases del procés selectiu es podran obtenir al BOPB de data 17/09/18, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o bé al web municipal www.svc.cat. 

Document: Bases anunci 

Veure totes les informacions oficials