Fitxa oficial

Publicació de l'anunci de convocatòria de caràcter intern de dues places de Mestre/a a l'Escola Bressol Municipal 'El Niu'

Consulteu les bases de l'anunci en el document que us adjuntem

Anuncis - Procès selectiu | 21/07/2017

Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament celebrada en data 11 de juliol d’enguany, es van aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria pública per a la selecció, mitjançant la modalitat de concurs oposició per promoció interna, de dues places de Mestre/a de l’Escola Bressol municipal, adscrites a l’Àrea de Serveis a les Persones, Unitat Escola Bressol, enquadrades en el grup de classificació A, subgrup A2, en règim de personal laboral fix, que estan vacants a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 


L’esmentat procés de selecció es regirà per les esmentades Bases específiques de la convocatòria que han estat publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de juliol actual i la convocatòria que es publicarà al DOGC. 


Es fa públic als efectes de la presentació d’instàncies per a optar a les esmentades places durant el termini de vint (20) dies naturals, durant el període comprès entre els dies 28 de juliol a 16 d’agost, ambdós inclosos. 


Els següents anuncis es publicaran al Tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i a la seu electrònica www.svc.cat. 

Document: Bases anunci 

Veure totes les informacions oficials