Fitxa oficial

Anunci sobre l'aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria del concurs oposició lliure i per la via d'urgència per a la constitució d'una borsa d'interinitat de treballadors/es socials, per cobrir possibles suplències o reforços de baixes, vacances i altres incidències a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Consulteu els detalls de l'anunci en el document adjunt

Anuncis - Procès selectiu | 10/09/2018


ANUNCI


SOBRE L’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I PER LA VIA D’URGÈNCIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TREBALLADORS/ES SOCIALS, PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O REFORÇOS PER BAIXES, VACANCES I ALTRES INCIDÈNCIES A L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 


Per acord adoptat per unanimitat de la Junta de Govern Local celebrada en data 3 de setembre actual, es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs oposició lliure, i per la via d’urgència, per a la constitució d’una borsa d’interinitat de Treballadors/es socials, per a cobrir possibles suplència per baixes, vacances i altres incidències a l’Ajuntament de Sant Vicenç de castellet.


Les sol·licituds per optar al concurs oposició lliure s’hauran de presentar a l’Ajuntament durant el termini comprès entre els dies 14 a 24 de setembre de 2018 (ambdós inclosos), mitjançant una instància adreçada a l’Alcalde President, adjuntant els documents acreditatius del compliments dels requisits i dels mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs. 


Les bases reguladores del procés selectiu es podran obtenir al BOPB de data 13/09/18, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o bé al web municipal www.svc.cat


L’alcalde, 

Joan Torres i Pérez 

Sant Vicenç de Castellet, 10 de setembre de 2018 

Document: Bases anunci 

Veure totes les informacions oficials